Bijzondere Reisvoorwaarden

Print Friendly, PDF & Email

Bijzondere Reisvoorwaarden

Deze bijzondere voorwaarden en reisinformatie zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw, en gelden voor elke boeking, gemaakt via Travel2Sports.

1. Vereiste documenten

• Elke reiziger dient in het bezit te zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Voor alle niet-EU bestemmingen is minimum een geldige reispas verplicht. Identiteitspapieren (ook de internationale reispas) dienen geldig te zijn tot minimum 6 maanden na terugkeerdatum. Alle inlichtingen kunnen bekomen worden bij het Consulaat van het betrokken land. Voor reizigers van niet-Belgische nationaliteit, raden we aan zich steeds bij de bevoegde Ambassade of het Consulaat te informeren. In sommige gevallen zijn ook visa en inentingen nodig: raadpleeg respectievelijk de overheid of uw arts.

• Minderjarige kinderen, ook pasgeborenen, moeten in het bezit zijn van hun eigen bewijs van identiteit met foto (Kids-ID) alsook over een eigen reispas wanneer de bestemming dit vereist (ook al zouden ze al ingeschreven zijn op de reispas van hun ouders).

2. Prijzen

a) Alle prijzen gelden per persoon in EURO, tenzij anders vermeld

b) In de prijzen is begrepen: BTW, bijdrage tot het Garantiefonds Reizen

c) Niet inbegrepen zijn:

• Kosten voor reispas, visum, inenting of andere formaliteiten, dranken, facultatieve uitstappen, fooien, persoonlijke uitgaven, vervoer van en naar de luchthaven in België. In het algemeen kan Travel2Sports niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen en kosten voortvloeiend uit stakingen, oorlogen, natuurrampen, wijziging van uurregeling, technische defecten enz. De transport en verblijfskosten die hieruit voortvloeien kunnen ten laste gelegd worden aan de reiziger.

• Verzekeringen

3. Vluchten

• De reiziger moet zijn terugvlucht herbevestigen 72 uur vóór het vertrek bij de plaatselijke correspondent of luchtvaartmaatschappij van de bestemming van waar hij terugvliegt.

• De reiziger moet zich minstens 2 uur of meer vóór het vertrek voor de inscheping melden. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Travel2Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uur wijzigingen. Hier zijn o.m. de Conventies van Montreal en Warschau, de Europese Verordening 261/2004 alsook de algemene voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing waaruit volgt dat tijden, vermeld in uurroosters of elders niet kunnen gegarandeerd worden en de reistijd en routing zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd kunnen worden. Daarbij is noch de vervoerder, noch Travel2Sports aansprakelijk voor het ontbreken van aansluiting met andere transportmiddelen (privé of openbaar vervoer) tijdens de heen- of de terugreis en geeft dit geen aanleiding tot schadevergoeding. Travel2Sports verkoopt alleen lijnvluchten van betrouwbare luchtvaartmaatschappijen. In overeenstemming met art. 9 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 is de reisorganisator echter verplicht u te informeren over de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod hebben. Deze lijst kan geraadpleegd worden op http://air-ban.europa.eu. Overeenkomstig art. 11 van de Europese Verordening nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. De identiteit wordt u meegedeeld op het ogenblik van de boeking. Eventuele wijzigingen worden zo spoedig mogelijk meegedeeld.

4. Reisdagen/Verblijfsdagen

Gezien de vluchturen onderhevig zijn aan wijzigingen, worden de vertrek- en terugkeer dag als reisdagen beschouwd. Zodoende is het mogelijk dat u op die dagen (van vertrek en/of terugkeer) niet alle prestaties geniet. Vermindering van prestaties of programmawijzigingen geven geen recht op een schadevergoeding.

5. Hotelkamer

Een hotelkamer is in principe op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur beschikbaar. Op de dag van vertrek dient u in principe de kamer ten laatste om 11.00 uur te verlaten.

6. Prijsberekening

De prijs vermeld op onze website (+ errata) is van toepassing. Travel2Sports behoudt zich het recht voor de gepubliceerde prijzen aan te passen tot op het ogenblik van de bevestiging. De definitieve contractprijs wordt aan de klant/het reisbureau bevestigd met een bevestigingsformulier en/of factuur bij de reservatie. Naar aanleiding van betere prestaties van een ploeg tijdens een speelseizoen, kunnen prijzen, door de ploegen zelf, in een hoger segment geplaatst worden.

Bevestigde prijzen kunnen tot vier weken vóór de afreis aangepast worden onder de voorwaarden gesteld bij de Algemene Reisvoorwaarden, artikel 6. Raadpleeg steeds uw reisagent voor de correcte prijzen.

7. Sportwedstrijden, Evenementen & Excursies

Travel2Sports verwerft toegangskaarten voor de verschillende sportwedstrijden en evenementen via de legale primaire en secundaire markt. Daardoor kan de prijs hoger zijn dan vermeld op de eigenlijke toegangskaarten. De prijzen van onze pakketten wordt berekend volgens het ‘vraag en aanbod’ principe. Voetbal-, Volleybal- en Basketbalwedstrijden: De toegangskaarten geven recht op een zitplaats in het thuisvak van de desbetreffende club. (tenzij anders vermeld). Travel2Sports heeft geen invloed op de exacte vakken en/of plaatsen. Er kan voor bepaalde wedstrijden wel uit verschillende Ticket Categorieën gekozen worden. Er wordt steeds met aandrang gevraagd om geen kleren of attributen te dragen van de bezoekende ploeg. Indien men dit wel doet, kan u de toegang tot het stadion ontzegd worden. Voetbalwedstrijden kunnen omwille van rechtstreekse TV-uitzendingen tot 1 week voor de wedstrijd verplaatst worden. Er wordt over het algemeen op zaterdag of zondag gespeeld (tenzij anders vermeld). Wanneer een Sportevenement minder dan 48u wijzigt t.o.v. het oorspronkelijke aanvangsuur, kunnen de wedstrijdtickets en hotelovernachtingen kosteloos gewijzigd worden. Wanneer een Sportevenement meer dan 48u wijzigt t.o.v. het oorspronkelijke aanvangsuur, kunnen de wedstrijdtickets en hotelovernachtingen kosteloos geannuleerd worden. De kosten die de eventuele vervoerder in deze gevallen aanrekent, worden altijd volledig in rekening gebracht van de klant.

8. Late levering documenten

Indien om redenen van laattijdige boeking, wijziging, betaling of enige andere reden de reisdocumenten per Taxipost of andere koerierdienst dienen verzonden te worden dan is deze verzending op risico van de reiziger en wordt hiervoor de kost doorgerekend aan de klant met minimum van 20 EUR per dossier.

9. Aansprakelijkheid

De gegevens op onze website werden te goeder trouw verzameld en medegedeeld. We behouden ons het recht om de brochure te wijzigen d.m.v. errata verzonden aan uw reisagent. Indien mogelijk delen wij u eventuele wijzigingen en/of fouten in deze brochure mee vóór uw reservatie. Kennelijke manifeste fouten kunnen Travel2Sports derhalve niet binden.

10. Wijzigingen door de reiziger

1. Bij de inschrijving worden heen- en terugreisdata vast geboekt. Wijziging van retourdatum ter plaatse is niet meer mogelijk. Voor andere toegelaten wijzigingen zijn de andere bepalingen van dit artikel van toepassing.

2. Het voortijdig onderbreken van de reis geeft geen recht tot terugbetaling van de niet genoten diensten. Alle extra kosten (vliegtuig, transport en transfers) zijn ten laste van de reiziger.

3. Wijzigingen conform de bijzondere reisvoorwaarden Travel2Sports onverminderd de bepalingen van art. 18.1 en 18.2, moeten de hieronder vermelde kosten in ieder geval betaald worden, zelfs indien de wijziging te wijten is aan toeval of overmacht:

a) Administratiekosten voor andere dan deze aangebracht aan de vertrekdatum, retourdatum, bestemming of hotel:

– vanaf de datum van reservatie tot 29 dagen voor vertrek: € 30 per persoon.

– vanaf 28 dagen voor vertrek zie artikel 11 “Verbreking/annulatie door de reiziger” en artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen.

b) Kosten bij wijziging van vertrek- en/of retourdatum of bestemming:

Zie artikel 11 “Verbreking/annulatie door de reiziger” en artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen.

4. De wijzigingskosten zijn niet van toepassing op vliegtuig – of treintickets (al dan niet inbegrepen in het basispakket). Voor de specifieke wijzigings- en annulatievoorwaarden verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

11. Verbreking/annulatie door de reiziger

Bijzondere reisvoorwaarden Travel2Sports die artikel 13 van de algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen aanvullen. In geval van discussie hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, is hij een schadevergoeding verschuldigd die als volgt is bepaald:

• annulering van een pakket inclusief hotel & ticket tot een (sport)evenement: 100 % van de totale reissom

• annulering van een ticket voor een excursie of (sport)evenement: 100 % van de totale reissom

De annuleringsvoorwaarden zijn niet van toepassing op vliegtuig – of treintickets (ook niet voor de vliegtuig – of treintickets inbegrepen in het basispakket). Voor de specifieke wijzigings- en annulatievoorwaarden verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

Voor annulering van een dossier op aanvraag wordt een forfaitaire dossiers kost van € 50 aangerekend.

12. Klachtenregeling & Betwistingen

Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse worden meegedeeld aan de dienstverlener (hotel, transporteur) of de vertegenwoordiger van uw reisorganisator of via het noodnummer van de reisorganisator. Enkel indien er ter plaatse geen vertegenwoordiging is dient u uw klacht rechtstreeks te formuleren aan uw reisbemiddelaar of tenslotte – en in die volgorde – aan uw reisorganisator in België. Zo geeft u de reisorganisator de mogelijkheid te zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Het niet naleven van deze voorwaarden kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele schadevergoeding. Alle betwistingen die niet door de Geschillencommissie behandeld worden, zullen worden beslecht volgens het Belgisch recht en alleen de rechtbank van Oostende is bevoegd. Deelname aan een Travel2Sports reis betekent instemming met de voorwaarden en richtlijnen.

13. Verzekering

Wij raden al onze reizigers o.a. een annulerings- en bijstandsverzekering aan.

14. Betalingen

Bij een reservatie via Travel2Sports dient een voorschot betaalt te worden van 30 %, exclusief de vervoersbiljetten. Deze laatste dienen steeds 100 % betaald te worden bij reservatie. Het saldo dient vereffend te worden uiterlijk 45 dagen voor de vertrekdatum. Uitzonderingen hierop kunnen niet toegestaan worden. De schriftelijke bevestiging en/of reisdocumenten worden ten laatste 1 week voor de vertrekdatum afgeleverd.

15. Toepassing Bijzondere Voorwaarden

De bijzondere reisvoorwaarden zijn samen met de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en bemiddeling. De prijzen gepubliceerd in deze prijsbijlage omvatten alle taksen en brandstoftoeslagen zoals bekend bij het in druk gaan en werden ter goeder trouw berekend volgens de toen geldende wisselkoersen. Indien er zich een prijswijziging voordoet na publicatie van deze prijslijst, zal deze worden meegedeeld bij boeking. Maar ook na uw reservatie blijft u blootgesteld aan prijswijzigingen tot 20 dagen voor de vertrekdatum

16. Uw Garantie

Travel2Sports is een merknaam van Westana BVBA, handelend onder Licentie nr 7161. Westana BVBA is verzekerd tegen financieel onvermogen bij Amlin Insurance SE.  Ond. Nr: 0478.213.760 – HR Oostende.